>> Terms and Conditions in English

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERING DIENSTEN VAN CAPTCHA! B.V. TE AMSTERDAM

Gedeponeerd 03 februari 2015 onder KVK nr 854382926 bij het handelsregister te Amsterdam.

 1. ALGEMEEN
  1. In deze algemene voorwaarden wordt CAPTCHA! aangeduid als Leverancier. De wederpartij wordt aangeduid als Cliënt.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij de Leverancier diensten en/of goederen van welke aard ook levert aan Cliënt. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Cliënt wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden, de gelding daarvan te hebben aanvaard en met deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud te hebben ingestemd.
  4. Een verwijzing naar, of een beroep op door Cliënt gehanteerde, gedrukte of geschreven, algemene voorwaarden of enige andere voorwaarden wordt niet aanvaard behoudens indien, en voor zover Leverancier schriftelijk bevestigt deze voorwaarden te aanvaarden.
  5. In geval Cliënt eenmaal met Leverancier op deze algemene voorwaarden heeft gehandeld, blijkende uit de ontvangst van een brief, orderbevestiging, factuur of enig andere wijze van kennisneming van de voorwaarden, wordt Cliënt geacht iedere volgende transactie ook onder deze voorwaarden te doen.
  6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Leverancier en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 1. AANBOD EN AANVAARDING
  1. Een opdracht wordt geacht door de Leverancier te zijn aanvaard en door de Cliënt te zijn verleend hetzij door een schriftelijke bevestiging van de opdracht aan de Cliënt, hetzij doordat de Leverancier met de uitvoering van de werkzaamheden aanvangt.
  2. Cliënt kan een opdracht slechts kostenloos annuleren indien hij dit schriftelijk meldt aan Leverancier 48 uur voor de dag dat volgens de door Leverancier verstrekte planning met de werkzaaamheden zou zijn begonnen. Indien Cliënt een opdracht annuleert minder dan 48 uur, doch meer dan 24 voor de dag dat volgens de door Leverancier gehanteerde planning met de werkzaamheden zou zijn begonnen, is Cliënt 50% van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding verschuldigd. Indien Cliënt een opdracht annuleert minder dan 24 voor de dag dat volgens de door Leverancier gehanteerde planning met de werkzaamheden zou zijn begonnen, is Cliënt 100% van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding verschuldigd.
  3. Wijzigingen in de opdracht dienen tijdig en schriftelijk door de Cliënt aan de Leverancier te worden meegedeeld. Indien de Cliënt dit nalaat, komt een eventuele onjuiste uitvoering van de wijzigingen voor rekening en risico van de Cliënt.
  4. Wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door de Leverancier, welke aanvaarding onder meer kan blijken uit het uitvoeren van de gewenste wijzigingen.
  5. Meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen ten laste respectievelijk ten gunste van de Cliënt.
  6. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door de Leverancier worden overschreden.
  7. Alle aanbiedingen zijn indicatief en vrijblijvend tenzij in het aanbod schriftelijk anders is aangegeven. Deze aanbiedingen zijn eerst geldig nadat zij door Leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
  8. Alle overeenkomsten aangegaan door bij Leverancier werkzame personen zijn voor Leverancier eerst bindend, na schriftelijke bevestiging door de directie.
  9. De door de Leverancier opgegeven prijzen kunnen worden gewijzigd, ook na schriftelijke bevestiging daarvan, indien daarvoor aanleiding is door een wijziging van de prijzen van toeleveranciers, van lonen en productiekosten en van alle overige prijsbepalende factoren waaronder die ten gevolge van een door of namens enige overheid vastgestelde maatregel, onverminderd de gehoudenheid van Cliënt de tot dan verrichte werkzaamheden aan Leverancier te vergoeden. De gewijzigde prijzen gelden vanaf de datum door Leverancier in de kennisgeving van prijswijziging aangegeven.
  10. Alle door Leverancier opgegeven prijzen zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief omzetbelasting en andere belastingen waar ook ter wereld, heffingen, verzend- en transportkosten en voor kosten verzekeringen.
  11. Indien Cliënt niet akkoord gaat met een door Leverancier kenbaar gemaakte aanpassing van de prijzen en tarieven als bedoeld in het eerst lid van dit artikel, is Cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van de Leverancier genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.
 1. BETALING
  1. Alle facturen dienen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien de Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Cliënt, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente rente plus 2% verschuldigd zijn. Indien Cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke kosten, waaronder alle kosten door externe deskundigen in rekening gebracht, naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte bepaald wordt op minimaal 15% van het totale bedrag.
  3. Betalingen verricht door Cliënt nadat deze in verzuim is, strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en vervolgens op de hoofdsom.
 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  1. Alle aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier, totdat alle bedragen die Cliënt verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of daaraan verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 3, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Leverancier zijn voldaan.
  2. Het is Cliënt niet toegestaan zaken of rechten welke Leverancier in eigendom toebehoren aan derden ter beschikking te stellen of tot zekerheid aan derden te verbinden.
  3. Leverancier kan de van Cliënt ontvangen producten en gegevens en de resultaten van de verwerking of bewerking onder zich houden totdat Cliënt alle aan Leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.
 1. LEVERING EN RECLAMES
  1. Alle door Leverancier genoemde (deel)leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Leverancier bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt Leverancier niet in verzuim. Leverancier is niet gebonden aan leveringstermijnen die door buiten zijn macht gelegen omstandigheden niet gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak dan ook geeft de Cliënt nimmer recht op vergoeding van directe of indirecte schade
  2. Cliënt is gehouden dadelijk na ontvangst of ter beschikkingstelling van de door of namens Leverancier geleverde diensten, zaken en gegevens, deze te inspecteren en te controleren op gebreken. Storingen of gebreken dienen onmiddellijk na constatering, en uiterlijk binnen een week na ontvangst of ter beschikkingstelling schriftelijk bij Leverancier te worden gemeld.
  3. Indien de Cliënt storingen of gebreken heeft ontdekt en dit direct bij aflevering dan wel binnen de hiervoor onder lid 2 genoemde termijn aan Leverancier heeft gemeld, zullen de Cliënt en Leverancier in overleg treden om een redelijke termijn vast te stellen waarbinnen Leverancier de storingen en/of gebreken kan verhelpen.
  4. Indien Leverancier niet binnen de in lid 3 bedoelde overeengekomen termijn de gebreken en/of storingen heeft verholpen, heeft Cliënt het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
  5. Leverancier is in ieder geval niet aansprakelijk ingeval de Cliënt reclameert na de in de vorige leden van dit artikel genoemde termijnen.
  6. Transport van zaken of gegevens die voorwerp zijn van de overeenkomst geschiedt voor risico van Cliënt, ook indien dit door Leverancier wordt uitgevoerd of verzorgd. Het is mogelijk tegen beschadiging of verlies een verzekering af te sluiten tegen vergoeding van de kosten daarvan.
 1. ONTBINDING EN BEEINDIGING
  1. Aan Cliënt komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Leverancier, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld van zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
  2. Indien een overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een opzegtermijn van een maand.
  3. Leverancier is gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, door ontbinding of opzegging, indien de Cliënt niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan diens contractuele verplichtingen. Alsdan is de Leverancier verplicht tot vergoeding van de tot op dat moment door de Cliënt gemaakte kosten, voorgeschoten bedragen en het op dat moment verschuldigde honorarium, onverminderd het recht van de Cliënt op schadevergoeding. De door de Cliënt te vergoeden schade omvat mede het positief contractsbelang.
  4. Leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden of beëindigen indien Cliënt – al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Cliënt faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Leverancier zal wegens deze ontbinding of beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
  5. Indien Leverancier op het moment van de ontbinding als bedoeld in het eerste lid reeds prestaties van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen, voor zover nodig na facturatie, geen onderwerp van ongedaan making zijn en direct opeisbaar, tenzij Leverancier ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
  6. Leverancier is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten of te staken, indien de Cliënt de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft de verlangde zekerheid te stellen.
 1. OVERMACHT
  1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
  2. Onder overmacht wordt in elk geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of andere medewerkers van Leverancier, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoring van de Leverancier, waaronder begrepen (een) al dan niet toerekenbare tekortkoming(en) van toeleveranciers van de Leverancier en/of apparatuur van Leverancier, behoudens voor zover het disfunctioneren van deze programmatuur en apparatuur het gevolg is van opzet op grove schuld zijdens Leverancier.
  3. Wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen ieder afzonderlijk het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.
 1. DE WERKZAAMHEDEN
  1. Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen en de werkzaamheden met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijke vastgelegde afspraken en procedures.
  2. Alle door de Leverancier te verwerken en/of te bewerken gegevens zullen overeenkomstig de door de Leverancier te stellen voorwaarden door Cliënt worden geprepareerd en aangeleverd. Tenzij anders is overeengekomen, zal Cliënt de te verwerken en/of te bewerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking en/of bewerking ophalen van de plaats waar Leverancier de werkzaamheden uitvoert. Transport geschiedt voor rekening en risico van Cliënt, ook indien dit door de Leverancier wordt uitgevoerd of verzorgd.
  3. Cliënt staat er steeds voor in dat alle door hem aan Leverancier ter uitvoering van de de werkzaamheden ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Leverancier.
  4. Indien is overeengekomen dat de de werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Leverancier gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoort uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  5. Leverancier is gehouden bij de uitvoering van de de werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Cliënt op te volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen kunnen worden opgevolgd naar het oordeel van Leverancier, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 2 en 3.
  6. Indien de overeenkomst tot het verlenen van de werkzaamheden is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon, zal Leverancier steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
  7. De Cliënt verplicht zich te allen tijde op eerste verzoek van Leverancier kopie van het product aan Leverancier aan te leveren, dan wel, indien de Cliënt een origineel van het product aan Leverancier aanlevert te allen tijde een kopie van het product te maken en achter te houden. Leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor beschadiging en/of zoekraken van het product (kopie dan wel origineel daarvan).
 1. KLACHTEN EN GARANTIE
  1. Tenzij anders is overeengekomen, is Leverancier niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de werkzaamheden.
  2. Cliënt zal deze resultaten na ontvangst controleren. Cliënt dient eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan Leverancier kenbaar te maken. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Cliënt niet op.
  3. Indien onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking of bewerking ontdekt worden en deze onvolkomenheden tijdig als hiervoor genoemd zijn gemeld, zal Leverancier, naar beste vermogen deze onvolkomenheden kosteloos herstellen indien
   • deze onvolkomenheden een direct gevolg zijn van producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Leverancier uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijkheid heeft aanvaard en
   • de oorspronkelijke gegevens die benodigd zijn voor de betreffende bewerking nog beschikbaar zijn en
  4. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Leverancier, kan Cliënt Leverancier verzoeken bepaalde werkzaamhedente herhalen, in welk geval Leverancier de kosten daarvan in rekening zal brengen.
  5. Onvolkomenheden zijn Leverancier in ieder geval niet toe te rekenen indien Cliënt om een buitengewone verwerking of bewerking heeft verzocht, en aan Cliënt voor de verwerking of bewerking is medegedeeld en schriftelijk is bevestigd dat door de gevraagde verwerking of bewerking het risico van onvolkomenheden vergroot wordt. Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan Leverancier redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Leverancier de voor de betreffende werkzaamheden door Cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Cliënt aansprakelijk te zijn.
 1. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van Cliënt die aan Leverancier ter beschikking zijn gesteld indien en voor zover de ontstane schade het directe gevolg is van oorzaken te wijten aan opzet of grove schuld van Leverancier of diens leidinggevend personeel. Behoudens opzet en/of grove schuld van Leverancier of diens leidinggevend personeel is Leverancier nimmer aansprakelijk voor door Cliënt geleden bedrijfs- en/ of gevolg- en/of indirecte schade. In alle gevallen waarin Leverancier met inachtneming van het hiervoor bepaalde tot betaling van schadevergoeding gehouden mocht zijn, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot 50% van de prijs die Leverancier voor de krachtens de overeenkomst uit te voeren handelingen heeft berekend. Leverancier heeft het recht aansprakelijkheid beperkende, -uitsluitende of vaststellende voorwaarden, die in verband met geleverde apparatuur of diensten door derden aan Leverancier kunnen worden tegengeworpen, dienovereenkomstig aan Cliënt tegen te werpen. Iedere vordering jegens Leverancier, behalve die welke door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele tijdsverloop van zes maanden na ontstaan van die vordering.
 1. PRODUCTIEVERZEKERING
  1. Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een opdracht door de Cliënt aan de Leverancier materialen e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert de Cliënt dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de Cliënt mede ten behoeve van de Leverancier ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts garandeert de Cliënt dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, en/of richtlijnen.
  2. Partijen kunnen te allen tijden nadere afspraken maken over de (gedeeltelijke) overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op de door de Leverancier tot stand gebrachte werken. De Leverancier blijft ook na een eventuele overdracht van de rechten als in het voorgaande lid bedoeld gerechtigd om (met inachtneming van de rechten van derden) het resultaat van de opdracht aan te wenden voor inzending voor prijzenfestivals, cursorische, museale en redactionele doeleinden, (niet-) commercieel intern gebruik en (historische) zelfpromotie van de Leverancier.
  3. Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle schade als gevolg van tekortkomingen van de zijde van Cliënt en/of inbreuk op door de Cliënt afgegeven garanties.
 1. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
  1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, 03 februari 2015

Wil je de data inzien die deze website van jou mogelijk heeft bewaard? Gebruik onderstaand formulier:

[wpgdprc_access_request_form]